Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze członków koła PZW

Data: 15.09.2021 r., godz. 12.45    165
W imieniu koła wędkarskiego PZW 55 CERTA Czerwińsk nad Wisłą informujemy, że w dniu 25 września 2021 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła PZW.
Porządek obrad

1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium
2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia członków Koła.
3. Wybór Komisji:: Uchwał i Wniosków, Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła w minionej kadencji
5. Realizacja uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia
6. Omówienie planu działania Koła na rok 2022.
7. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2022.
8. Dyskusja
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła.
10. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Koła, Sądu Koleżeńskiego Koła
11. Wybór Delegatów i ich zastępców na Zjazd Okręgowy
12. Ogłoszenie wyników wyborów
13. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego na 2022 r.
14. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie obrad