Informacja

Data: 04.09.2023 r., godz. 13.49    472
Informujemy, że Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą będzie składać wniosek o dofinansowanie z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Nabór wniosków na realizację programu ogłosił Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Celem programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Program skierowany jest do następujących adresatów:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o składanie kart zgłoszenia do programu.

Składanie kart zgłoszenia do dnia 12.09.2023r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą, osobiście lub e-mailem gops@czerwinsk.pl. Szczegóły dotyczące programu można znaleźć pod adresem www.niepelnosprawni.gov.pl