Harmonogramy wywozu odpadów na 2024 rok

Data: 14.12.2023 r., godz. 10.16    1246
Udostępniamy Państwu harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2024 i jednocześnie informujemy, że w 2024 roku stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie ulegają zmianom, podobnie jak terminy ich uiszczania.
Dotyczy: Czerwińsk nad Wisłą
POBIERZ

Dotyczy miejscowości: Wola, Sielec, Zdziarka, Zarębin, Wilkówiec, Wychódźc, Czerwińsk nad Wisłą ul. Truskawkowa
POBIERZ

Dotyczy miejscowości: Chociszewo, Wilkowuje, Komsin, Nowy Boguszyn, Radzikowo Scalone, Stare Radzikowo, Nowe Radzikowo, Stary Boguszyn, Czerwińsk nad Wisłą ul. Warszawska
POBIERZ

Dotyczy miejscowości: Nieborzyn, Raszewo Włościańskie, Raszewo Dworskie, Stobiecin, Gawarzec Dolny, Gawarzec Górny, Garwolewo, Osiek, Janikowo, Parlin
POBIERZ

Dotyczy miejscowości: Miączyn, Miączynek, Goławin, Wólka Przybójewska, Goworowo
POBIERZ

Dotyczy miejscowości: Kuchary Skotniki, Łbowo, Nowe Przybojewo, Karnkowo, Stare Przybojewo, Roguszyn, Grodziec
POBIERZ

Przypominamy, że:
1 Stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 25,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
2.Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł od stawki podstawowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, określa się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 200,00 zł.
4. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą z 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, także w 2024 roku, właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani są do wnoszenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry za okres dwóch miesięcy, w następujących terminach:
1) do 15 stycznia za miesiące: styczeń, luty;
2) do 15 marca za miesiące: marzec, kwiecień;
3) do 15 maja za miesiące: maj, czerwiec;
4) do 15 lipca za miesiące: lipiec, sierpień;
5) do 15 września za miesiące: wrzesień, październik;
6) do 15 listopada za miesiące: listopad, grudzień.
7)właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są wnosić opłatę bez wezwania za cały rok z góry w terminie do 15 maja danego roku.
• Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w niezmienionej wysokości uiszcza się przelewem na indywidualny numer konta bankowego, wygenerowanego na podstawie numeru złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, za kilka okresów rozliczeniowych, nie więcej jednak niż do końca roku kalendarzowego.