ZAPROSZENIE na Sesję Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą w dniu 27 grudnia 2023 r.

Data: 22.12.2023 r., godz. 12.36    194
Uprzejmie zapraszam na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2018 – 2024, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023 r. (tj. środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
6. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2023.
7. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2024-2030.
8. Informacja n/t projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk Wisłą na rok 2024.
9. Informacja n/t autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2024-2030.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2024-2030.
11. Informacja n/t autopoprawki do projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk Wisłą na rok 2024.
12. Rozpatrzenie projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk Wisłą na rok 2024.
13. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze w Płońsku.
14. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
15. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
16. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
17. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2024-2028.
18. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2023.
21. Głosowanie nad autopoprawką do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2024-2030.
22. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2024-2030.
23. Głosowanie nad autopoprawką projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk Wisłą na rok 2024.
24. Podjęcie Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk Wisłą na rok 2024.
25. Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze w Płońsku.
26. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
28. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2024-2028.
30. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
31. Wolne wnioski i informacje.
32. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

DARIUSZ STANISŁAW SZURMAK