Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Data: 07.02.2024 r., godz. 14.00    114
Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą informuje, że została podpisana umowa w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”.
Przedmiotem umowy są usługi asystencji osobistej dla 4 uczestników z niepełnosprawnościami, mieszkańców naszej gminy.

Celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W ramach programu wsparciem zostanie objętych 3 uczestników ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 uczestnik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Kwota przeznaczona na realizację programu do dnia 31.12.2024 r. wynosi 134 758,88 zł. Program jest w całości finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Osoby sprawujące opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą w celu złożenia karty zgłoszenia do programu.

Do karty zgłoszenia konieczne jest dołączenie aktualnego orzeczenia o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do dnia 22.02.2024 r. bezpośrednio w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą lub drogą elektroniczna na adres e-mail: gops@czerwinsk.pl.