Usługi sąsiedzkie

Data: 21.05.2024 r., godz. 13.19    291
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą w roku 2024 realizuje nową usługę pn. „USŁUGI SĄSIEDZKIE”.
Usługi sąsiedzkie mogą być przyznane:
- osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób;
-osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskie,takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy dofinansowanie, w ramach Modułu I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 34512,00 zł co stanowi 80% przewidywanych kosztów całkowitych zaś 20% tj. kwota 8 628,00 zł stanowi wkład własny Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

W roku 2024 będą uruchomione 3 środowiska pomocy sąsiedzkiej.

Osoba do kontaktów w sprawie usług sąsiedzkich w M-GOPS: Katarzyna Zmysłowska, tel. 24 231 58 72.

Krystyna Osuch
Kierownik M-GOPS
w Czerwińsku nad Wisłą