Informacja o Sesji Rady Miejskiej

Data: 01.12.2020 r., godz. 14.31    1071
Uprzejmie informuję, że w dniu 3 grudnia 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2018 – 2023
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerwińsk
nad Wisłą.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Mieście i Gminie Czerwińsk nad Wisłą w roku szkolnym 2020/2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą.
23. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
26. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
28. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień w tym podatku.
30. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień dotyczących tego podatku.
31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet
dla sołtysów.
32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
33. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście
i Gminie Czerwińsk nad Wisłą w roku szkolnym 2020/2021.
34. Wolne wnioski i informacje.
35. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
/-/Dariusz Stanisław Szurmak