ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

Data: 23.04.2020 r., godz. 13.08    1025
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r.przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w
ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych

i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup
odbiorców.


Pierwszą
stanowią rolnicy, którzy zajmują
się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować
inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.
Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy
czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80
proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać
m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki
dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.


Drugą grupą, do której
kierowane jest wsparcie, są spółki
wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy
posiadający grunty rolne. Na inwestycje

w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu
gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub
nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mogą one
otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także
w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych
zrealizowanej inwestycji.


Z kolei rolnicy,
którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację
na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca
2020 r.


O pomoc, która
realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może
wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie
większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji
zwierzęcej lub roślinnej,

o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł,
odnotowany

w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest
także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.


Dofinansowaniem z
ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące
instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie
powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.
Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy
czym refundacji podlega 50 proc.
kosztów poniesionych na realizację inwestycji

(60 proc. w przypadku młodego rolnika).


W związku z ogłoszonym
w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania
spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski
w obu naborach można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób
:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za
pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również
dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych
Agencji.


Więcej
informacji: www.arimr.gov.pl