ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

Data: 21.05.2020 r., godz. 11.16    939
O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

– Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja
małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.


Rolnicy, którzy chcą ubiegać się
o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas

na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r.


Modernizacja
w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o
wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się
wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego
gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości
ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po
zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie
wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.


Przyznawane w ramach Modernizacji
gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych na realizację
inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%.

Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa
wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%.
Maksymalna kwota dofinansowania

to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową
czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub
modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona
produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.


W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe może starać się rolnik
posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość
służącą do prowadzenia produkcji

w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego
gospodarstwa

nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to 60
tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po
spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12
tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.


Dotację można przeznaczyć
wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów
rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii
należy wydać na inwestycje w środki trwałe.


W obu naborach wnioski o
przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je
złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą,
za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce
Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni,
które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.


Do 20 maja o wsparcie na
„Modernizację w obszarze D” wnioskowało 554 rolników, a dla poddziałania „Restrukturyzacja
małych gospodarstw” wpłynęło blisko 1000 wniosków.