Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą

Data: 22.06.2020 r., godz. 10.12    946
Uprzejmie informuję, że w dniu 24 marca 2020 r. (tj. środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2018 – 2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Debata nad Raportem o stanie gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2019.(Głosy Radnych).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk
nad Wisłą absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 -2023.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 21/2020 Burmistrza Miasta
i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia targowiska gminnego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 38/2020 Burmistrza Miasta
i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie otwarcia targowiska gminnego.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście
i Gminie Czerwińsk nad Wisłą na rok szkolny 2020/2021.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej
przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk
nad Wisłą.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą
na lata 2020 -2023.
25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą
na rok 2020.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia targowiska gminnego.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie otwarcia targowiska gminnego.
29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Czerwińsk nad Wisłą na rok szkolny 2020/2021.
30. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
33. Wolne wnioski i informacje.
34. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
/-/Dariusz Stanisław Szurmak