Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Data: 22.06.2020 r., godz. 12.21    903
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

     W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają
zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone na szeroką
skalę przez KRUS akcje informacyjne

o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to
jednak nadal w ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie
dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o
zdarzeniu jest poważnym problemem,

a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego.
Bardzo często, ze względu na upływ czasu, ma ona wpływ na ustalenie
rzeczywistych przyczyn

i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie
wydłużenie całego postępowania powypadkowego, co skutkować może dłuższym
oczekiwaniem poszkodowanego

 i jego rodziny na uzyskanie
jednorazowego odszkodowania.


    Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy( w
każdej jednostce organizacyjnej) osobiście albo za pośrednictwem poczty,
telefonu lub poczty elektronicznej. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są
wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.


    Oddział Regionalny KRUS w Warszawie apeluje
do wszystkich ubezpieczonych rolników, którzy ulegli wypadkowi podczas pracy w
gospodarstwie rolnym o zgłaszaniu zdarzenia bezzwłocznie.