Powszechny Spis Rolny

Data: 15.06.2020 r., godz. 10.34    969
W dniach od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. prowadzony jest nabór na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym.
Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz składają stosowne oświadczenia.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu o nie byciu skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od Urzędu Miasta i Gminy w czasie rejestrowania ich danych informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.

Szczegółowe wymagania i informacje nt. spisu rolnego znajdziesz na stronie https://rolny.spis.gov.pl/ (Urząd Statystyczny w Warszawie, nr tel.: +48 22 608 30 00).

Numer kontaktowy do Gminnego Biura Spisowego w Czerwińsku nad Wisłą: (24) 231 58 60
Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą informuje mieszkańców o powołaniu Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2020 r., zwane w zarządzeniu biurem spisowym. Biuro powołane jest do przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.
W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.


Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Więcej informacji o PSR 2020 pod linkiem: https://rolny.spis.gov.pl/

DO POBRANIA