Zadania Wydziału

Liczba odwiedzających: 516
Do zadań wydziału należy:

1) Zapewnienie obsługi organizacyjnej burmistrzowi oraz administracyjnej, kancelaryjnej i gospodarczej urzędu, w szczególności:
a) prowadzenie sekretariatu – punktu kancelaryjnego urzędu,
b) prowadzenie spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem sekretariatu,
c) obsługa interesantów burmistrza,
d) prowadzenie kalendarza spotkań burmistrza,
e) obsługa orgnizacyjno – techniczna narad spotkań organizowanych przez burmistrza oraz ich protokołowanie,
f) zapewnienie komunikacji burmistrza z pracownikami urzędu,
g) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi, wnioski i petycje oraz organizowanie ich kontaktów z burmistrzem, sekretarzem, skarbnikiem lub kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych,
h) przyjmowanie rejestrowanie, rozdzielanie korespondencji wpływającej do urzędu,
i) wysyłanie i doręczanie korespondencji z urzędu,
j) rejestrowanie korespondencji wychodzącej z urzędu,
k) obsługa centrali telefonicznej, faksu, urządzeń biurowych,
l) udzielanie informacji interesantom w zakresie sposobu załatwienia spraw w urzędzie oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
m) udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane do burmistrza,
n) prenumerata czasopism,
o) wysyłanie, zaproszeń, podziękowań i życzeń,
p) prowadzenie centralnych rejestrów:
᠆ skarg, wniosków i petycji,
᠆ pieczątek stosowanych w urzędzie,
᠆ upoważnień i pełnomocnictw,
᠆ zawieranych umów,
᠆ instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych,
᠆ zarządzeń burmistrza,
᠆ udostępniania informacji publicznej,
q) zapewnienie obsługi prawnej urzędu,
r) zapewnienie utrzymania porządku i czystości, przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. w budynku urzędu, całodobowego zabezpieczenia budynku,
s) zapewnienie wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego budynku urzędu oraz instalacji – prowadzenie książki obiektu,
t) koordynowanie prac remontowych oraz konserwacyjnych w budynku urzędu,
2) Zapewnienie obsługi techniczno – administracyjnej radzie i komisjom, w szczególności:
a) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
b) prowadzenie rejestrów uchwał oraz uchwał podejmowanych przez organy gminy, wysyłanie podjętych uchwał do organów nadzorczych oraz do publikacji w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego,
c) przekazywanie korespondencji do i od rady, i komisji oraz poszczególnych radnych,
d) przekazywanie uchwał, wniosków, interpelacji oraz innych materiałów rady do komórek organizacyjnych urzędu w celu ich realizacji,
e) przygotowywanie materiałów do projektów, planów pracy organów gminy,
f) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń, spotkań rady i jej komisji,
g) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
h) prowadzenie rejestru wniosków zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
i) prowadzenie rejestrów prawa miejscowego,
j) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych przez radnych oraz reklamowania radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
k) organizowanie szkoleń radnym,
l) udzielanie informacji publicznej,
m) wykonywanie zadań związanych z wyborami i spisami,
n) obsługa interesantów przewodniczącego rady,
3) Wykonywanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych związanych z bieżącym nadzorem nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, właściwego zakładania i prowadzenia akt spraw i doboru klas.
4) Prowadzenie archiwum zakładowego w szczególności:
a) gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych wytwarzanych w urzędzie,
b) przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych poszczególnych komórek organizacyjnych,
c) klasyfikowanie, kwalifikowanie i brakowanie materiałów niearchiwalnych znajdujących się w zasobie archiwum zakładowego,
d) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
e) udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
f) przekazywanie akt do właściwego archiwum Państwowego,
g) przygotowywanie zmian w obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących działania archiwum i czynności kancelaryjnych,
h) sporządzenie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
i) bieżąca kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w urzędzie,
j) przeprowadzanie instruktarzu dla pracowników urzędu w zakresie archiwizowania dokumentacji,
k) zarządzanie powierzchnią użytkową oraz warunkami panującymi w pomieszczeniach archiwum.
5) Zapewnienie obsługi administracyjnej zebrań wiejskich i prowadzenie dokumentacji sołectw.
6) Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń o stanie majątkowym przez burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
7) Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy, a w szczególności:
a) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych urzędu, oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta i gminy,
b) prowadzenie spraw przeszeregowań pracowników,
c) prowadzenie spraw z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną zdrowia pracowników urzędu, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i ryzyk w pracy,
d) przygotowywanie dokumentacji w zakresie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników urzędu,
e) przygotowywanie dokumentacji w zakresie naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska kierownicze oraz kierownicze w gminnych jednostkach organizacyjnych,
f) prowadzenie dokumentacji związanej z opisami stanowisk pracy,
g) ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
h) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
i) przygotowywanie dokumentacji w zakresie odbywania służby przygotowawczej,
j) prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną urzędu,
k) kontrola dyscypliny pracy,
l) kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych oraz prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów,
m) prowadzenie ewidencji pracowników odznaczonych,
n) prowadzenie spraw w zakresie odbywanie w urzędzie praktyk oraz staży,
o) prowadzenie statystyki z zakresu kadr i zatrudnienia,
p) prowadzenie spraw związanych z prowadzaniem robót publicznych, prac interwencyjnych, staży i prac społecznie użytecznych,
q) prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia pracowników.
8) Prowadzenie spraw zaopatrzenia pracowników materiały kancelaryjne i sprzęt biurowy zgodnie z ustawą Prawa zamówień publicznych.
9) Prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
10) Współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie przygotowania do przeprowadzenia wyborów referendów,
11) Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.
12) Przygotowywanie i prowadzenie procedur związanych z zakładaniem przekształcaniem i likwidowaniem jednostek organizacyjnych na terenie gminy.
13) Prowadzenie spraw związanych z działalnością oświatową w mieście i gminie, a w szczególności:
a) prowadzenie spraw wynikających z przepisów oświatowych, w szczególności ustawy Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela,
b) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół dla których organem prowadzącym jest miasto i gmina Czerwińsk nad Wisłą,
c) współdziałanie z Kuratorem Oświaty w zakresie prowadzenia szkół i przedszkoli,
d) wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty wynikającego z nadzoru pedagogicznego,
e) dokonywanie analiz dotyczących tworzenia, przekształcania i utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz prowadzenie procedur z tym związanych,
f) przygotowanie procedury konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej oraz prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora i odwoływaniem dyrektorów szkół,
g) dokonywanie w porozumieniu z Kuratorium Oświaty oceny pracy dyrektora,
h) przygotowywanie wniosków o przyznanie dyrektorom szkół i przedszkoli odznaczeń,
i) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą,
j) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem nagród Burmistrza dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach oraz występowanie z wnioskami do Kuratorium Oświaty o przyznanie nauczycielom nagród Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej i innych,
k) przygotowywanie dokumentacji związanej z opiniowaniem arkuszy organizacyjnych szkół,
l) prowadzenie systemu informacji oświatowej „SIO”,
m) prowadzenie ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych, opracowywanie projektu sieci szkół publicznych,
n) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,
o) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego,
p) prowadzenie spraw związanych z rządowym programem pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”,
q) prowadzenie spraw związanych z bezpłatnym dostępem do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
r) prowadzenie spraw związanych z dowożeniem dzieci do szkół,
s) prowadzenie spraw związanych z informacją, statystyką i sprawozdawczością oświatową,
t) opracowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli,
u) przygotowywanie projektów uchwał z zakresu funkcjonowania oświaty,
v) przygotowywanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
w) nadzór nad prawidłowością wykorzystania dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań oświatowych, rozliczanie i sprawozdawczość w tym zakresie,
x) zapewnienie realizacji zadań z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia w celu przygotowania zawodowego pracowników młodocianych,
14) Prowadzenie spraw związanych z działalnością organizacji pozarządowych.
15) Wykonywanie zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
a) opracowanie programu współpracy Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
b) utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi,
d) opracowywanie projektów zarządzeń, uchwał, postanowień i innych aktów prawnych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
e) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań konkursowych,
f) udział w pracach komisji konkursowych rozpatrujących wnioski organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych ogłaszanych przez Burmistrza,
g) kontrola merytoryczna podmiotów, które otrzymały dotacje z konkursu,
h) przygotowywanie rocznych sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,
i) realizacja procedur pozakonkursowych zgodnie z ustawą o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie,
j) prowadzenie spraw związanych z przynależnością miasta i gminy do organizacji pozarządowych skupiających samorządy.
16) Współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie tworzenia, łączenia, przekształcenia, nadawania statutów instytucją kultury.
17) Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
18) Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej związana z tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem, nadawaniem statutów oraz z powierzeniem zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.
19) Prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, a w szczególności:
a) planowanie i koordynowanie działań na rzecz przeprowadzania i zwalczania skutków patologii społecznych w tym walka z alkoholizmem i narkomanią,
b) prowadzenie działań gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnych z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym m. in.:
᠆ opracowywanie, przy współpracy z miejsko - gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, projektu gminnego program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz po uchwaleniu przez Radę Miejską w Czerwińsku nad Wisłą realizacja programu,
᠆ zabezpieczanie warunków organizacyjno-technicznych pracy oraz sprawowanie obsługi administracyjno-kancelaryjnej miejsko - gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
᠆ wnioskowanie o udzielenie pomocy osobom, instytucjom i organizacjom działającym na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi,
᠆ inicjowanie działań mających na celu udzielanie pomocy osobom-ofiarom przemocy w rodzinie,
᠆ przygotowywanie propozycji planu finansowego na cele i działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
᠆ współdziałanie z placówkami oświatowymi i młodzieżowymi organizacjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
᠆ organizowanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
c) Realizacja zadań miasta i gminy wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym m.in.:
᠆ przygotowywanie propozycji projektu miejsko - gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz po uchwaleniu przez Radę Miejską w Czerwińsku nad Wisłą realizacja programu,
᠆ organizowanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii,
᠆ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dotyczącej narkomanii,
᠆ współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
᠆ przygotowywanie raportu z wykonania miejsko - gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
᠆ przygotowywanie informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii;
d) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami pożytku publicznego, w zakresie zlecania zadań publicznych związanych z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii oraz dokonywanie kontroli i oceny realizacji zadań określonych w umowie.
20) Realizacja zadań miasta i gminy wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności:
a) Opracowywanie Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
b) Nadzór nad prawidłowością wykonywanych zadań przez Zespół Interdyscyplinarny,
21) Prowadzenie spraw związanych z obsługą ubezpieczeniową Miasta i Gminy, a w szczególności:
a) monitoring aktualności polis ubezpieczeniowych,
b) przyjmowanie zgłoszeń o szkodach,
c) prowadzenie czynności likwidacyjnych szkód dla zgłoszonych szkód,
d) składanie odwołań i wniosków likwidacyjnych,
e) aktualizacja majątku przewidzianego do ubezpieczenia,
f) współpraca z Brokerem ubezpieczeniowym.
30) Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej, a w szczególności:
a) zapewnienie i utrzymanie sprawności narzędzi informatycznych, (oprogramowania i sprzętu) dla wszystkich użytkowników systemów eksploatowanych w urzędzie,
b) usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego, zlecenie napraw wyspecjalizowanych firmom,
c) prowadzenie spraw z zakresu likwidacji sprzętu komputerowego będącego na stanie urzędu,
d) prowadzenie rejestru sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakupionych licencji, oraz zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, oraz programów komputerowych niezbędnych do prawidłowej pracy urzędu,
e) instalowanie niezbędnych aktualizacji oprogramowania na serwerach i stacjach roboczych,
f) prowadzenie ewidencji wyposażenia poszczególnych stanowisk, w sprzęt komputerowy i bieżące jej aktualizowanie,
g) zapewnienie obsługi elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-Puap,
h) prowadzenie rejestru kwalifikowanych podpisów elektronicznych pracowników urzędu,
i) wykonywanie zadań administratora Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej urzędu,
j) wykonywanie zadań administratora systemu informatycznego ASI,
k) wykonywanie zadań związanych z wyborami i spisami,
l) zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu,
31) Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji ludności w systemie teleinformatycznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych:
᠆ przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego obywateli polskich na pobyt stały lub czasowy i cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy,
᠆ zmiany danych objętych rejestracją stanu cywilnego, imienia i nazwiska, urodzenia dziecka, zgonu, zmiany dowodu osobistego, zmiany obywatelstwa. Numeru PESEL.
b) aktualizacja każdej zmiany danych osobowych zawartych:
᠆ w zbiorach meldunkowych
᠆ w zbiorze PESEL
᠆ w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych na nośniku danych lub w drodze teletransmisji w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego.
c) prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i uchylenie czynności techniczno-materialnej,
d) prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową, wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
e) wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności,
f) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
g) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
h) opiniowanie w sprawach zameldowań i osiedlania się cudzoziemców,
i) współudział przy realizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów, referendów i innych zadań wymagających korzystania z zasobów ewidencji mieszkańców gminy,
j) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
k) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw obywatelskich.
32) Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu:
a) elektronicznej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,
b) prowadzenie rejestracji stanu cywilnego,
c) sporządzanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,
d) prowadzenie skorowidzów do ksiąg,
e) kompletowanie akt zbiorowych do sporządzonych aktów,
f) przyjmowanie oświadczeń o:
᠆ wstąpieniu w związek małżeński,
᠆ wyborze nazwiska małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
᠆ powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
᠆ uznaniu dziecka urodzonego oraz poczętego,
᠆ nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
g) wydawanie zaświadczeń:
᠆ stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
᠆ o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
᠆ wpisach dokonywanych w księgach stanu cywilnego lub ich braku,
᠆ o stanie cywilnym,
h) wydawanie skróconych i zupełnych odpisów aktów oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
i) wykonywanie czynności materialno-technicznych na wniosek takich jak:
᠆ prostowanie błędów w akcie,
᠆ uzupełnianie aktu,
᠆ transkrypcji lub odtworzenia aktu sporządzonego za granicą,
᠆ sporządza nie aktu, jeżeli zdarzenie nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
j) odtworzenie treści aktu stanu cywilnego z księgi utraconej lub zniszczonej,
k) skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
l) przekazania sprawy właściwemu organowi,
m) zezwolenie upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych na udostępnienie akt stanu cywilnego,
n) rejestracja orzeczeń sądów z zakresu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym orzekających o separacji, rozwodzie, adopcji, zaprzeczeniu ojcostwa,
o) wpisywanie przypisów do akt stanu cywilnego,
p) korespondencja z polskimi placówkami konsularnymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
q) przechowywanie ksiąg i akt zbiorczych w archiwum zakładowym,
r) konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
s) współpraca z Archiwum Państwowym - przekazywanie 100- letnich ksiąg.
t) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Urzędu Statystycznego,
u) organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
v) kompletowanie dokumentów, sporządzanie wniosków oraz organizowanie uroczystości wręczania przez burmistrza medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
w) wydawanie decyzji oraz realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie zmiany imion i nazwisk,
x) występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzaniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce, z jednoczesnym dopisaniem adresu zameldowania,
y) nadania numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci,
z) aktualizacji, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, danych w rejestrze PESEL odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL, dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego.
33) Współpraca z radnymi, sołtysami, jednostkami organizacyjnymi miasta i gminy.
34) Prowadzenie spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia, w tym organizacja profilaktycznych badań i promocja zdrowia ludności.
35) Opracowywanie, aktualizacja i realizacja strategii promocji miasta i gminy.
36) Opracowywanie systemu identyfikacji gminy i wdrożenie zasad w zakresie ich używania.
37) Podejmowanie działań w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wynikających z ustawy o sporcie.
38) Prowadzenie spraw z zakresu organizacji imprez masowych.