Zadania Stanowiska

Liczba odwiedzających: 1166
Do zadań stanowiska należy:
1) Prowadzenie spraw z zakresu obronności, a w szczególności:
a) wykonywanie zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej Kraju, wojewody i starosty,
b) wykonywanie zadań związanych z uzupełnieniem mobilizacyjnym sił zbrojnych,
c) opracowanie planu akcji kurierskiej,
d) opracowanie akcji stałego dyżuru,
e) przygotowanie stanowiska kierowania w mieście i gminie,
f) przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń dla jednostek wojskowych,
g) opracowywanie regulaminu stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny,
h) przygotowywanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne,
i) wykonywanie zadań w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności,
j) przygotowywanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy na wypadek wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i na okres wojny,
k) opracowanie regulaminu operacyjnego funkcjonowania urzędu na wypadek wojny,
l) opracowywanie rocznych planów działania w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych,
m) opracowywanie wieloletnich oraz rocznych programów i planów szkoleń w zakresie obronności,
n) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.
2) Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej a w szczególności:
a) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej,
b) popularyzacja i szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
c) dokonywanie oceny stanu obrony cywilnej,
d) opracowanie planu ewakuacji ludności na wypadek zagrożenia,
e) przygotowywanie elementów systemu wykrywania i alarmowania,
f) planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej adekwatnych do zagrożeń wynikających na terenie miasta i gminy,
g) wyposażenie formacji obrony cywilnej i zespołu reagowania kryzysowego w sprzęt,
h) nadzór nad posiadanym sprzętem obrony cywilnej oraz właściwe nim gospodarowanie,
i) opracowanie obrony dóbr kultury na czas kryzysu i wojny.
3) Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, a w szczególności:
a) opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
b) realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego,
c) opracowanie rocznego planu pracy Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
d) organizowanie posiedzeń i ćwiczeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zapewnienie obsługi kancelaryjno biurowej zespołu,
e) wymiana informacji w zakresie likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i sąsiednimi gminami,
f) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej,
g) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
h) opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
4) Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
5) Przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej.
6) Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach organizacyjnych miasta i gminy.
7) Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego; współdziałanie z policją, państwową strażą pożarną, ochotniczymi strażami pożarnymi oraz inspekcjami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa porządku publicznego.
8) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
a) współdziałanie w organizowaniu ochotniczych i zakładowych straży pożarnych, oraz prowadzenie wykazu ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie miasta i gminy,
b) nadzorowanie i podejmowanie niezbędnych działań w celu zapewnienia gotowości operacyjno-technicznej oraz łączności jednostek OSP,
c) rozliczanie czasu pracy oraz sporządzanie list wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
d) szkolenia ratowników,
e) organizowanie ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych OSP,
f) prowadzenie kontroli gotowości operacyjno-technicznych OSP,
g) opiniowanie wniosków o dofinansowanie OSP,
h) nadzór na prawidłowością rozliczenia przyznanych dotacji dofinansowań na rzecz OSP (w tym m.in. opisywanie faktur),
i) inicjowanie działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej,
j) składanie wniosków do projektu budżetu gminy w zakresie zabezpieczenia potrzeb OSP.
9) Prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji i rejestrów dot. ochrony informacji niejawnych,
b) przestrzeganie obiegu informacji niejawnych,
c) udostępnianie, gromadzenie, zabezpieczenie i zapewnienie ochrony przechowywania informacji niejawnych.