Przebudowa drogi gminnej w Wólce Przybójewskiej - etap III

Liczba odwiedzających: 1172
Cel operacji to wspieranie lokalnego rozwoju dróg na obszarach wiejskich oraz poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego miejscowości Wólka Przybójewska poprzez zwiększenie ilości dróg o nawierzchni asfaltowej.

Zakres prac to:
• Roboty przygotowawcze
• Roboty ziemne
• Podbudowa
• Nawierzchnia
• Pobocza
• Zjazdy
• Odwodnienie
• Oznakowanie
• Roboty Wykończeniowe.

Operacja dofinansowana w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Typ: 7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt operacji wyniósł ponad 477 tyś. złotych, z czego dofinansowanie z PROW 2014-2020 wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.