Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu energetycznego budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą

Liczba odwiedzających: 672


Gmina Czerwińsk nad Wisłą realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu energetycznego budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 4.2 Efektywność energetyczna.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii cieplnej na terenie gminy. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym w wyniku głębokiej modernizacji energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą (budynki Szkoły Podstawowej w Goławinie i Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą). Konsekwencją termomodernizacji budynków, obejmującą ocieplenie budynków, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę systemu grzewczego oraz zastosowanie energii odnawialnej (montaż ogniw PV zasilających podgrzewacze elektryczne), będzie zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną budynków, w tym ograniczenie emisji spalin przedostających się do powietrza.

Cele szczegółowe projektu to:

• Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliwa,
• Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło,
• Redukcja ubytków ciepła z budynków, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii,
• Poprawa warunków pracy w budynkach użyteczności publicznej, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynków,
• Oszczędności wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego,
• Zmniejszone koszty eksploatacyjne funkcjonowania budynków,
• Zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo w źródle ciepła,
• Wzrost estetyki budynków,
• Oszczędność surowców energetycznych,
• Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej; zwiększenie komfortu użytkowania budynków,
• Wzrost zgodności/dostosowania do prawa wspólnotowego, krajowego w zakresie spełnienia norm efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,
• Zwiększenie możliwości realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarze gminy Czerwińsk nad Wisłą.


Planowane efekty:

• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 813,92 GJ/rok,
• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 34,22 MWh/rok,
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) - 70,46 tony równoważnika CO2/rok,
• Zmniejszenie zużycia energii końcowej - 848,14 GJ/rok,
• Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) - 277 214,00 kWh/rok


Całkowita wartość projektu: 1 648 724,02 zł,

Dofinansowanie: 1 318 979,21 zł - 80% kosztów kwalifikowanych.

Wkład własny: 329 744,81 zł - 20% kosztów kwalifikowanych.


Aktualnie projekt jest w fazie przed realizacją robót budowlanych, a ich wykonanie przewidziane jest na lata 2017-2018.