Oratorium im. Jana Pawła II w Czerwińsku nad Wisłą

Liczba odwiedzających: 662
Oratorium jest środowiskiem wychowawczym, którego celem działania jest prowadzenie działalności kulturalno-społecznej, oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej i rekreacyjno-turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących, chorych i niepełnosprawnych.

Założenia Oratorium oparte są o program pedagogiczny i ideę wychowania zapoczątkowaną przez św. Jana Bosko przekazaną w formie systemu prewencyjnego oraz całą Katolicką Naukę Społeczną. Oratorium jest w zamyśle istnienia dziełem społeczności lokalnej chcącej być przedłużeniem oddziaływania Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Warszawskiej św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z zapisami Statutu Oratorium realizuje swoje cele poprzez:
 • Organizowanie wspólnoty wychowanków i wychowawców;
 • Współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi;
 • Utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą;
 • Wieloraką pomoc dla dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących;
 • Działalność świetlicowo-rekreacyjną, sportową i turystyczną;
 • Przygotowanie i utrzymanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych;
 • Działalność szkoleniową;
 • Działalność wydawniczą i publicystyczną;
 • Wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych i kulturalnych;
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych
 • Promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu: muzycznej, teatralnej, filmowej i turystycznej, literackiej, plastycznej itp.;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej.

Oratorium jako miejsce wychowania i formacji młodego człowieka istniało już w XX-leciu międzywojennym, jednak nie posiadało ono osobowości prawnej i działało jedynie w oparciu o zarządzenia Towarzystwa Salezjańskiego. Dopiero na początku XXI wieku postanowiono podjąć prace nad opracowaniem Statutu i zarejestrowaniu Oratorium jako Stowarzyszenia. Zostało ono zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Płocku i od dnia 19.04.2002 roku figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie Oratorium im. Jana Pawła II w Czerwińsku nad Wisłą z siedzibą przy ul. Klasztornej 23.

Pierwszym Kierownikiem Oratorium i założycielem stowarzyszenia był ks. Jerzy Gancarz. Następnie funkcję Kierownika pełnili:
 • ks. Grzegorz Jeżewski 2003 - 2007,
 • ks. Janusz Niksa 2007 - 2008,
 • ks. Łukasz Owsianko 2008 - 2011,
 • ks. Wojciech Szabrański 2011 - 2012,
 • ks. Krzysztof Pawlukowski 2012 - 2014,
 • ks. Radosław Kuśmierz 2014 - 2017,
 • ks. Patryk Szostkowski 2017 - 2020.
 • ks. Akacjusz Cybulski 2020 -

Oratorium im. Jana Pawła II w Czerwińsku nad Wisłą prowadzi swoją działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 – prawo o stowarzyszeniach. Posiada ono osobowość prawną i jest także Organizacją Pożytku Publicznego.

Członkowie Oratorium dzielą się na:
 • członków zwyczajnych – mogą nimi być salezjanie, nauczyciele, rodzice, opiekunowie i inne osoby pracujące na rzecz dzieci i młodzieży niepełnoletniej, przynależącej do Oratorium, za zgodą ich rodziców. Tworzą oni Wspólnotę Wychowawczo – Duszpasterską;
 • członków uczestników – są to dzieci i młodzież – uczestnicy Oratorium;
 • członków wspierających – mogą być nimi osoby prawne lub fizyczne narodowości polskiej lub obcokrajowcy mający stałe zameldowanie w Polsce, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy zadeklarują, na cele Oratorium, pomoc finansową lub rzeczową;
 • członków honorowych – mogą być nimi osoby fizyczne i prawne, zainteresowane i wspierające działalność lub szczególnie zasłużone.


Władze Oratorium stanowią:
 • Walne Zebranie
 • Rada Oratorium (zarząd)
 • Komisja Rewizyjna

Najwyższą władzę w Oratorium jest Walne Zebranie, które stanowią członkowie zwyczajni Oratorium. W skład Rady Oratorium (zarządu) wchodzą: Kierownik Oratorium, Skarbnik Oratorium oraz Członkowie Rady. Komisja Rewizyjna pełni nadzór i kontrolę nad działalnością Oratorium.

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Radę Oratorium, na jej czele stoi Kierownik, który reprezentuje ją na zewnątrz i w jej imieniu podpisuje jednoosobowo umowy i zobowiązania.

Obecnie Zarząd Oratorium stanowią:
 • Ks. Akacjusz Cybulski – Kierownik
 • Patryk Fidelski – Sekretarz
 • Danuta Dąbrowa – Członek Rady
 • Urszula Fabisiak – Członek Rady
 • Roman Kaniewski – Członek Rady

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Oratorium im. Jana Pawła II
ul. Klasztorna 23
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
tel. 539 865 751
mail: oratoriumczerwinsk@gmail.com
KRS 0000107034
REGON 130438170
NIP 5671599707